Pogoji uporabe

I. Uporaba teh pogojev

Pogoji uporabe (v nadaljevanju: Pogoji) veljajo za kakršnokoli in vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: Uporabnik(-i)), ki dostopajo do in uporabljajo spletno mesto Romeashop, dostopno na spletnem naslovu http://www.romeashop.com (v nadaljevanju: Spletno mesto), ki je v lasti in ga upravlja družba ROMEA, trgovina in storitve, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 7053312000 (v nadaljevanju: Ponudnik).

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih.

Poleg Pogojev lahko razmerje med Uporabnikom in Ponudnikom urejajo posebni, ločeni pogoji ali ločene pogodbe. V primeru neskladij med določbami posebnih pogojev ali pogodbe in določbami Pogojev imajo prednost določbe posebnih pogojev ali pogodbe.

Določeni deli (podstrani) Spletnega mesta ali nekatere od njegovih funkcionalnosti so lahko na voljo le za tiste Uporabnike, ki se registrirajo na Spletnem mestu.

Z obiskom Spletnega mesta Uporabnik v celoti sprejema in je dolžan upoštevati Pogoje in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov ter izrecno soglaša, da se njegovi podatki zbirajo in obdelujejo v skladu z nameni, ki so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.

Pogoji se lahko spremenijo, revidirajo ali dopolnijo kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembah, revizijah ali dopolnitvah Uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami, revizijami in dopolnitvami.


II. Podatki o ponudniku

- sedež in naslov: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija;
- matična številka: 7053312000;
- vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa Srg 2016/15820, z dne 12.4.2016;
- ID številka za DDV: SI 85321389 (ponudnik jezavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
- kontaktni e-poštni naslov (tudi za pošiljanje morebitnih pritožb): info@romeashop.com


III. Uporaba Spletnega mesta

Uporabnik mora uporabljati Spletno mesto samo za zakonite namene in v skladu z namembnostjo spletnega mesta. Uporabnik se mora vzdržati dejanj, s katerimi bi posegal v pravice Ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali jih kakorkoli oškodoval ali jim povzročil škodo.

Ponudnik lahko uporabniku kršitelju začasno prepreči dostop do Spletnega mesta in njegovo uporabo. če se kršitev ponovi, lahko Ponudnik po svoji lastni presoji trajno prepreči, da bi Uporabnik dostopal do spletnega mesta in ga uporabljal. V tem primeru katerekoli in vse pravice Uporabnika prenehajo, uporabnik pa ni upravičen do kakršnegakoli povračila ali odškodnine.


IV. Sklenitev pogodbe

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mora biti za nakupe (sklenitev prodajne pogodbe s ponudnikom) na Spletnem mestu član sistema CherryBox24, kar dokaže z vpisom prijavnih podatkov (uporabniško ime in geslo), ki jih sicer uporablja na spletni strani www.cherrybox24.com, na Spletnem mestu. Uporabniki, ki niso člani sistema CherryBox24, ne morejo kupovati na Spletnem mestu. Ponudnik nima vpliva na in nadzora nad včlanjevanjem Uporabnikov v sistem CherryBox24 in nad dodeljevanjem uporabniških imen in gesel.

Pogodba med Ponudnikom in Uporabnikom je sklenjena, ko Uporabnik od Ponudnika prejme sporočilo po e-pošti, s katerim Ponudnik potrdi nakup. Če Ponudnik v roku 24 ur od oddaje naročila Uporabniku ne pošlje nobenega obvestila, se šteje, da pogodba med njima ni bila sklenjena.

Uporabnik naročila na Spletnem mestu odda tako, da želeni artikel s klikom doda v nakupovalni voziček (do katerega lahko kadarkoli dostopa s klikom na ikono nakupovalnega vozička zgoraj desno na katerikoli (pod)strani Spletnega mesta. Uporabnik s klikom potrdi plačilo izbranih artiklov, ki jih ima v nakupovalnem vozičku ter izpolni in potrdi podatke za plačilo.

Zaradi zagotovitve prepoznavanja in možnosti poprave napak pred oddajo naročila se ima Uporabnik kadarkoli med nakupnim procesom na Spletnem mestu možnost vrniti na prejšnji korak in popraviti morebitne napačne podatke.

Ponudnik besedila pogodbe z Uporabnikom ne shranjuje.

Pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.


V. Način plačila

Plačilo za nakup artiklov na Spletnem mestu je možno na dva načina: z bančnim nakazilom in s sistemom PayPal.

1. Bančno nakazilo: če Uporabnik na Spletnem mestu izbere to možnost plačila, mu Ponudnik po e-pošti pošlje podatke za nakazilo. Ponudnik naročenih artiklov ni dolžan odposlati Uporabniku pred prejemom celotnega plačila s strani Uporabnika.

2. PayPal: če Uporabnik na Spletnem mestu izbere to možnost plačila, ga Spletno mesto preusmeri na spletno stran ponudnika PayPalHoldings, Inc., kjer mora Uporabnik slediti navodilom tega ponudnika. Po izvedenem postopku se Uporabnik vrne na Spletno mesto. Ponudnik v nobenem primeru ne jamči in ne odgovarja za delovanje sistema PayPal in z njim ni na nikakršen način povezan.

Stroški uporabe sistema PayPal, vključno s provizijo, ki jo PayPalHoldings, Inc. zaračuna Ponudniku, bremenijo Uporabnika.


VI. Cene in stroški dostave; izdaja računov

Vse cene, navedene na spletnem mestu, so v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji 22 %, če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače.

Stroški pošiljanja (dostave) kupljenih artiklov niso vključeni v ceno artikla; ti stroški bremenijo Uporabnika in si jih uporabnik lahko ogleda v svoji nakupovalni košarici in jih mora pred oddajo naročila tudi potrditi.

Izvajalec poštnih storitev je GENERAL LOGISTIC SYSTEMS d.o.o., ki ga je na podlagi in v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) od dne
12. 8. 2010 pooblastila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Uporabnik soglaša, da se lahko cena istega artikla razlikuje glede na to, kateri način plačila izbere.

Rok dostave kupljenih artiklov je odvisen od naslova za dostavo, ki ga je navedel Uporabnik. Okvirni roki dostave glede na destinacijo so navedeni na Spletnem mestu.

Uporabnik soglaša, da mu lahko Ponudnik izda račun za kupljene artikle tudi samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije.


VII. Pravica do odstopa od pogodbe; vračilo prejetih plačil

Uporabnik, ki je potrošnik, lahko odstopi od pogodbe s Ponudnikom v 14 dneh od nakupa. Za odstop od pogodbe zadostuje, da Uporabnik o tem obvesti Ponudnika, ne da bi moral navesti razlog za odstop.

Obvestilo o odstopu lahko Uporabnik predloži Ponudniku na predpisanem obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Rok iz prvega odstavka tega člena začne teči z dnem prejema kupljenih artiklov. Šteje se, da je Uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Uporabnik mora najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe artikle, glede katerih je odstopil od pogodbe, nepoškodovane in v nespremenjeni količini poslati nazaj na naslov Ponudnika, naveden v teh pogojih ali na naslov, ki ga Ponudnik na drug način naknadno sporoči Uporabniku. Strošek pošiljanja bremeni Uporabnika.

Uporabnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti artiklov, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njihove narave, lastnosti in delovanja. Ponudnik lahko znesek, ki predstavlja zmanjšanje vrednosti artiklov, pobota s svojo obveznostjo vračila kupnine Uporabniku.

Po prejemu artiklovali po prejemu verodostojnega dokazila Uporabnika o tem, da je artikle poslal nazaj, bo Ponudnik najkasneje 5 dneh banki ali ponudniku PayPalHoldings, Inc. izdal nalog, naj Uporabniku vrne vsa plačila, prejeta za artikle, glede katerih je Uporabnik odstopil od pogodbe. Datum, ko bo kupec vrnjeni znesek dejansko prejel, je odvisen od politike in načina poslovanja banke ter ponudnika PayPalHoldings, Inc..

Uporabnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja Ponudnik.

Ponudnik vrne prejeta plačila Uporabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Uporabnik, razen če je Uporabnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Uporabnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.


Pravice intelektualne lastnine

Vsebina Spletnega mesta, ne glede na njeno obliko (besedilo, slike, posnetki, zvoki itn.) je v izključni lasti Ponudnika ali drugih imetnikov pravic intelektualne lastnine (tudi kadar pri posamezni vsebini tak imetnik ni izrecno naveden) in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter z drugimi zakoni s področja pravic intelektualne lastnine.

Vse vsebine na Spletnem mestu je prepovedano kopirati, razmnoževati, deliti, ponovno objavljati, objaviti na spletu ali posredovati v kakršnikoli obliki, vključno z elektronskimi sredstvi, brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika, razen če je to absolutno nujno za uporabo Spletnega mesta v skladu z njegovim namenom (npr. predpomnjenje).

Nepooblaščena uporaba katerekoli vsebine s Spletnega mesta je lahko kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

Romeashop je blagovna znamka Ponudnika in je zaščitena s slovensko in mednarodno zakonodajo.


Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali pravilnosti podatkov, objavljenih na Spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo Uporabnik utrpi, zato ker se je zanesel na objavljene podatke.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo Uporabnik utrpi zaradi nedostopnosti, nedelovanja ali okvare Spletnega mesta.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki lahko zaradi uporabe spletnega mesta nastane na Uporabnikovi strojni ali programski opremi ali na drugih napravah.

če je iz kakršnegakoli razloga izključitev odgovornosti nična ali neveljavna, je Ponudnikova odgovornost omejena v največjem obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja.

 

VIII. Stvarne napake, reklamacije in reševanje potrošniških sporov

Stvarne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo v dveh letih od  nakupa izdelka. Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je izdelek imel takrat, ko je nevarnost prešla na Uporabnika, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnika odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na Uporabnika, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti od nakupa izdelka.

Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Ponudnika po e-pošti na: info@romeashop.com v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Uporabnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda.

Uporabnik, ki je pravilno obvestil Ponudnika o napaki, ima pravico od Ponudnika zahtevati, da:

  • - odpravi napako na blagu ali
  • - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • - blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • - vrne plačani znesek.

 

Ponudnik mora pisno odgovoriti Uporabniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na izdelku sporen. Če obstoj napake na izdelku ni sporen, mora Ponudnik čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugoditi Uporabnikovi zahtevi.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

  • - izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • - izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Uporabnik kupuje, ki pa je bila Ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • - izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  • - je Ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kako se preverja primernost izdelka?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku. V tem primeru je proizvajalec Ponudnik izdelka.

Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake

Uporabnik je dolžan izdelek, ki ga je Ponudniku izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Uporabnik prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil Ponudniku, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov, ki ga je Uporabnik sporočil.

Ponudnik Uporabniku pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem izdelka. Uporabnik je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Reklamacije, pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova: info@romeashop.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da Uporabnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču Uporabnika. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga Uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Za vse, kar ni izrecno navedeno v tem besedilu, veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

IX. Končne določbe; uporaba prava in sodna pristojnost

če je katerakoli določba Pogojev neveljavna iz kakršnegakoli razloga, ta neveljavnost ne vpliva na preostale določbe Pogojev. V takem primeru se šteje, da neveljavna določba ne obstaja in da Pogoji veljajo brez tovrstne določbe.

Za veljavno komunikacijo med Uporabnikom in Ponudnikom se šteje e-poštno sporočilo, poslano na e-poštni naslov info@romeashop.com za Ponudnika, za Uporabnika pa na tisti e-poštni naslov, ki ga je navedel pri registraciji v sistemu Cherrybox24 ali ki ga je kako drugače sporočil Ponudniku.

Sporočilo se šteje za prejeto, ko ga je nasprotna stranka prejela. Sporočilo se šteje za prejeto, tudi če ga nasprotna stranka ni prejela, pa lahko stranka pošiljateljica dokaže, da je sporočilo odposlala v skladu s 1. odstavkom člena, in sicer se šteje sporočilo za prejeto naslednji dan od dneva pošiljanja.

Vsakršno pravno razmerje med Uporabnikom in Ponudnikom na podlagi Uporabnikove uporabe Spletnega mesta se ureja in presoja v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, sodišča v Republiki Sloveniji pa so izključno pristojna za presojo kakršnihkoli sporov ali nesoglasij, ki izhajajo iz ali so povezani s Pogoji ali z Uporabnikovo uporabo Spletnega mesta.

Ti Pogoji stopijo v veljavo 4. 5. 2020.